projekt — mebel

Mebel wyko­nany na zamó­wie­nie to mate­rialny wynik zło­żo­nego, dłu­go­trwa­łego, wie­lo­aspek­to­wego pro­cesu. Jego począt­kiem jest potrzeba speł­nie­nia kon­kret­nej funk­cji lub potrzeby; zor­ga­ni­zo­wa­nia i upięk­sze­nia prze­strzeni, zre­ali­zo­wa­nia wizji, posia­da­nia cze­goś wyjąt­ko­wego. Zama­wia­jący może mieć cał­ko­wi­cie spre­cy­zo­waną wizję mebla, lub jedy­nie naj­ogól­niej­szy pomysł, kie­ru­nek bądź inspi­ra­cję. W każ­dym przy­padku pierw­szym eta­pem jest nie­for­malna roz­mowa, w któ­rej roz­wa­żamy pre­fe­ren­cje, moż­li­wo­ści, ewen­tu­alne dodat­kowe wyma­ga­nia. Cza­sem, jeżeli mebel ma być zna­czą­cym ele­men­tem wystroju wnę­trza, warto, abym się z tym wnę­trzem zapo­znał. Zna­jąc przy­bli­żone wymiary i cechy przy­szłego mebla, możemy zasta­no­wić się nad cza­sem potrzeb­nym na jego wyko­na­nie i orien­ta­cyj­nym kosz­tem. Wyni­kłe z roz­mowy usta­le­nia pod­su­mo­wuję i prze­sy­łam w for­mie pisem­nej w celu potwier­dze­nia.
Na dru­gim eta­pie, po otrzy­ma­niu zaliczki (zazwy­czaj wyno­szą­cej około 30% kosztu mebla), opra­co­wuję szcze­gó­łowy pro­jekt – zwy­kle w dwóch warian­tach – i prze­sy­łam go zama­wia­ją­cemu do zaak­cep­to­wa­nia. Warto tu poświę­cić nieco wię­cej czasu i uwagi dopra­co­wa­niu szcze­gó­łów, gdyż wpro­wa­dza­nie zmian w póź­niej­szym eta­pie jest cza­so­chłonne i kosz­towne. Tutaj też rezer­wu­jemy czas w ter­mi­na­rzu prac warsz­tatu, w zależ­no­ści od aktu­al­nych zobo­wią­zań, i wyzna­czamy ter­min odbioru ukoń­czo­nego mebla.
Następ­nie roz­po­czyna się etap trzeci, w któ­rym zostaje przy­go­to­wane drewno (już po wstęp­nym wycię­ciu ele­men­tów, sezo­nu­jemy je od dwóch tygo­dniu do mie­siąca), a następ­nie warsz­tat roz­po­czyna pracę. Zależ­nie od stop­nia skom­pli­ko­wa­nia zada­nia, kon­struk­cja zaj­muje od tygo­dnia do kil­ku­dzie­się­ciu dni; wykoń­cze­nie, pod­kre­śla­jące i chro­niące piękno ukoń­czo­nego mebla, wymaga jesz­cze tygo­dnia – dwóch.
Jeżeli zama­wia­jący jest zain­te­re­so­wany pro­ce­sem powsta­wa­nia swo­jego mebla, z przy­jem­no­ścią uprze­dzimy, który moment będzie odpo­wiedni, aby odwie­dzić warsz­tat. Gdy mebel jest już gotowy, może zostać ode­brany w uzgod­nio­nym ter­mi­nie.  Możemy rów­nież zor­ga­ni­zo­wać dostawę.
Koszt mebla zależny jest przede wszyst­kim od czasu potrzeb­nego na jego wyko­na­nie, w mniej­szym stop­niu od uży­tego mate­riału (choć wyko­rzy­sta­nie rzad­kiego bądź egzo­tycz­nego drewna zmie­nia postać rze­czy). Czyn­niki, które grają tu rolę, to przede wszyst­kim sto­pień kom­pli­ka­cji i roz­miar mebla; im wię­cej ele­men­tów i łączeń, im bar­dziej zło­żone ich kształty, tym wię­cej czasu pracy musimy poświę­cić. Ruchome czę­ści, jak np. drzwi i szu­flady, są szcze­gól­nie  pra­co­chłonne.
Zapra­szamy do prze­dys­ku­to­wa­nia z nami Pań­stwa pomy­słów; z przy­jem­no­ścią odpo­wiemy na wszyst­kie Pań­stwa pytania.

 

arobal-2
1070346
ts-stol-1
ts-skrzynka-1
ts-stol-orzechowy-1
ts-stol-czeresnia-1